Logo of Llyn Brenig Sailing Club.

CYMRAEG

ENGLISH

Diogelu oedolion a phlant sydd mewn perygl

1. Datganiad Polisi

Mae LBSC wedi ymrwymo i ddiogelu plant ac oedolion mewn perygl sy’n cymryd rhan yn ei weithgareddau rhag niwed corfforol, rhywiol neu emosiynol, esgeulustod neu fwlio.

Rydym yn cydnabod bod diogelwch, lles ac anghenion y plentyn yn hollbwysig a bod gan unrhyw gyfranogwr, beth bynnag fo’i oedran, anabledd, hil, crefydd neu gred, rhyw, hunaniaeth rywiol neu rywedd neu statws cymdeithasol, hawl i gael ei amddiffyn rhag gwahaniaethu a cham-drin.

Mae LBSC yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau, trwy recriwtio diogel, gweithdrefnau gweithredu priodol a hyfforddiant, ei fod yn cynnig amgylchedd diogel a hwyliog i blant ac oedolion mewn perygl sy’n cymryd rhan yn ei ddigwyddiadau a’i weithgareddau.

At ddibenion y polisi hwn, dylid ystyried unrhyw un o dan 18 oed fel plentyn.

Dylai pob aelod o’r Clwb fod yn ymwybodol o’r polisi.

2. Swyddog Lles y Clwb

Swyddog Lles y Clwb yw Andrew Roberts (andrew.roberts@llynbrenigsc.org.uk , 07837 302615).

2.1 Cod Ymarfer a Gweithdrefnau

Mae’r Clwb yn dilyn polisïau diogelu’r Gymdeithas Hwylio Frenhinol.

2.2 Recriwtio Gwirfoddolwyr

Gofynnir i holl wirfoddolwyr y Clwb y mae eu rôl yn dod â nhw i gysylltiad rheolaidd â phobl ifanc ddarparu geirdaon. Gofynnir am ffurflen hunanddatganiad ar gyfer yr holl wirfoddolwyr presennol sy’n ymwneud â hyfforddi.

Bydd Swyddog Lles y Clwb a’r Pennaeth Hyfforddiant yn cael gwiriadau Datgelu Cofnodion Troseddol Manylach (DBS) gyda chofnod o gliriad yn cael ei gadw gan Ysgrifennydd Anrhydeddus y Clwb. Mae Swyddog Lles y Clwb a’r Pennaeth Hyfforddiant wedi’u hawdurdodi i ofyn i wirfoddolwyr y dyfodol wneud cais am wiriadau DBS.

Mae ein datganiad polisi ar recriwtio cyn-droseddwyr ar gyfer rolau gwirfoddol yma.

Mae ein dull o drin gwybodaeth gyfrinachol sy’n gysylltiedig â recriwtio gwirfoddolwyr yma.

2.3 Sicrhau Diogelwch a Lles

Dylai pob aelod o’r Clwb ddilyn y canllawiau arfer da a amlinellir yma a chytuno i gadw at God Ymddygiad y Clwb a Siarter Rasio RYA a gynhwysir yn y Rheolau Rasio Hwylio. Dylai’r rhai sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda phobl ifanc fod yn ymwybodol o’r canllawiau ar gydnabod camdriniaeth (gweler Atodiad A yr RYA — Beth yw cam-drin?).

Gofynnir i oedolion beidio â mynd i mewn i’r cawodydd a’r ystafelloedd newid ar adegau pan fydd plant yn newid cyn neu ar ôl hyfforddiant neu rasio iau/ieuenctid. Os na ellir osgoi hyn, fe’ch cynghorir i fod gydag oedolyn arall.

Bydd y Clwb yn gofyn am ganiatâd ysgrifenedig gan rieni/gofalwyr cyn tynnu lluniau neu fideo o blentyn mewn digwyddiad neu sesiwn hyfforddi neu gyhoeddi delweddau o’r fath. Dylai rhieni a gwylwyr fod yn barod i adnabod eu hunain os gofynnir iddynt a nodi eu pwrpas ar gyfer ffotograffiaeth neu ffilmio. Os bydd y Clwb yn cyhoeddi delweddau o blant, ni fydd unrhyw wybodaeth adnabod heblaw enwau yn cael ei chynnwys. Dylid rhoi gwybod i Swyddog Lles y Clwb am unrhyw bryderon ynghylch ffotograffiaeth amhriodol neu ymwthiol neu ddefnydd amhriodol o ddelweddau.

Cyfeiriwch at Adran 5 Polisi a Chanllawiau Diogelu ac Amddiffyn Plant yr RYA.

2.4 Ymdrin â Phryderon, Adroddiadau neu Honiadau

Dylai unrhyw un sy’n pryderu am les aelod ifanc neu gyfranogwr, y tu allan i’r gamp neu yn y Clwb, roi gwybod i Swyddog Lles y Clwb ar unwaith, yn gwbl gyfrinachol.

Gall unrhyw aelod o’r Clwb sy’n methu â chydymffurfio â’r polisi Diogelu neu unrhyw Godau Ymddygiad perthnasol fod yn destun camau disgyblu.